Alle categorieën

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Arts & Crafts Holland V.O.F. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Arts & Crafts Holland V.O.F.: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Arts & Crafts Holland V.O.F. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Arts & Crafts Holland V.O.F. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN ARTS & CRAFTS HOLLAND V.O.F.

Naam ondernemer.: Arts & Crafts Holland V.O.F.
Handelend onder de naam/namen: Arts & Crafts Holland
Vestigingsadres: Schrepel 13, 1648GC De Goorn
Telefoonnummer: 0229 54 42 42
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 tot 17.00 uur
E-mailadres: service@artsandcrafts.nl
KvK-nummer: 37064362
Btw-nummer: NL800764481B01
IBAN NUMMER: NL 30 RABO 0110 0154 60
BIC CODE: RABONL2U

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arts & Crafts Holland V.O.F. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Arts & Crafts Holland V.O.F. en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Arts & Crafts Holland V.O.F. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Arts & Crafts Holland V.O.F. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die Arts & Crafts Holland V.O.F. gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Arts & Crafts Holland V.O.F. niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Arts & Crafts Holland V.O.F. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Arts & Crafts Holland V.O.F. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Arts & Crafts Holland V.O.F. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Arts & Crafts Holland V.O.F. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Arts & Crafts Holland V.O.F. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Arts & Crafts Holland V.O.F. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Arts & Crafts Holland V.O.F. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Arts & Crafts Holland V.O.F. waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Producten

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Arts & Crafts Holland V.O.F. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Arts & Crafts Holland V.O.F. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bijlage: modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Arts & Crafts Holland V.O.F. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Arts & Crafts Holland V.O.F..

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Arts & Crafts Holland V.O.F.. Dit hoeft niet als Arts & Crafts Holland V.O.F. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Arts & Crafts Holland V.O.F. verstrekte instructies. Arts & Crafts Holland V.O.F. behoudt zich het recht om producten te weigeren die niet voldoen aan de eisen en hiermee onverkoopbaar zijn geworden.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Arts & Crafts Holland V.O.F. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Arts & Crafts Holland V.O.F. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 10 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Arts & Crafts Holland V.O.F. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Arts & Crafts Holland V.O.F. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

Arts & Crafts Holland V.O.F. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

Arts & Crafts Holland V.O.F. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Arts & Crafts Holland V.O.F. kenbaar heeft gemaakt.

Bij bestellingen bij Arts & Crafts Holland V.O.F. zijn onderstaande verzendkosten van toepassing:

VERZENDKOSTEN NEDERLAND

 • Bestellingen €0 tot €25 – verzendkosten €8,95
 • Bestellingen €25 tot €50 – verzendkosten €6,95
 • Bestellingen €50 tot €100 – verzendkosten €4,95
 • Bestellingen boven €100 worden zonder verzendkosten geleverd.

Voor producten met een bijzonder hoog gewicht of van een uitzonderlijke omvang of kwetsbaarheid geldt een speciale verzendtarief. Dit staat uiteraard bij de betreffende producten vermeld.

VERZENDKOSTEN BELGIË

 • Bestellingen €0 tot €25 – verzendkosten €11,95
 • Bestellingen €25 tot €50 – verzendkosten €9,95
 • Bestellingen €50 tot €100 – verzendkosten €7,95)
 • Bestellingen boven €100 worden zonder verzendkosten geleverd.

Voor producten met een bijzonder hoog gewicht of van een uitzonderlijke omvang of kwetsbaarheid geldt een speciale verzendtarief. Dit staat uiteraard bij de betreffende producten vermeld.

VERZENDKOSTEN BUITEN NEDERLAND & BELGIE

 • Bestellingen van reguliere pakketomvang €29,50

Voor producten met een bijzonder hoog gewicht of van een uitzonderlijke omvang of kwetsbaarheid geldt een speciale verzendtarief.

Arts & Crafts Holland V.O.F. behoudt zich te alle tijden het recht om de hogere verzendkosten door te belasten. Voorafgaand zal contact plaatsvinden met de consument waarna overeenstemming wordt bereikt, of het de bestelling zal worden geannuleerd.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Arts & Crafts Holland V.O.F. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Arts & Crafts Holland V.O.F. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Arts & Crafts Holland V.O.F. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Arts & Crafts Holland V.O.F. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Arts & Crafts Holland V.O.F. te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Arts & Crafts Holland V.O.F. is gewezen op de te late betaling en Arts & Crafts Holland V.O.F. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Arts & Crafts Holland V.O.F. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Arts & Crafts Holland V.O.F. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

Bij Arts & Crafts Holland V.O.F. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Arts & Crafts Holland V.O.F. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient Arts & Crafts Holland V.O.F. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Arts & Crafts Holland V.O.F. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

[1] Vanaf juli 2022, de deelnemende landen zijn: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Frankrijk, Engeland, Ierland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Polen en Italië

Lijstwerk

In onze lijstenmakerij kunnen we je bijvoorbeeld helpen met: